Regulamin sklepu

Regulamin zakupu biletów poprzez witrynę internetową www.sjc.pl obowiązujący w Stowarzyszeniu Muzycznym Śląski Jazz Club.

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.sjc.pl obowiązujący w bileterii Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club (SJC).

§ 1 Definicje
W ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie poniższe definicje:
1. SJC – Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice NIP:631-220-79-03
2. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży on-line biletów za pośrednictwem bileterii przynależnej do strony internetowej www.sjc.pl.
3. Witryna – strona internetowa www.sjc.pl, za pośrednictwem której można dokonać zakupu biletu przez systemu sprzedaży on-line,
4. Kupujący – osoba dokonująca zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.sjc.pl i jej bileterii i linków udostępnianych na social media.
5. Wydarzenie – biletowane imprezy kulturalne odbywające się w różnych lokalizacjach, tj. różnego rodzaju przedstawienia, koncerty, itp. na które zakup biletu upoważnia do wzięcia w nich udziału.
6. Bilety - bilety wstępu na wydarzenia organizowane przez SJC udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem bileterii przynależnej do Witryny, nawet jeśli link do bileterii znajduje się w mediach społecznościowych i jest udostępniany w Wydarzeniach na na FB czy IG.

§ 2 Zasady ogólne
1. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest SJC.
2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją obowiązującego w SJC Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów.
4. Serwis umożliwia zakup biletów pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system Przelewy24.pl.
5. Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Kupującego Regulaminu Przelewy24.
6. Za pośrednictwem Witryny nie można dokonywać rezerwacji biletów.

§ 3 Procedura zakupu biletów
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z niżej wymienionych kroków:
a. wybór wydarzenia i zamówienie biletu przez zakładkę Kup Bilet,
b. wybór liczby zamawianych biletów,
c. rejestracja Kupującego poprzez wypełnienie formularza z podaniem wszystkich wymaganych w nim danych,
d. uiszczenie zapłaty za zamówienie przez system płatności Przelewy24.pl,
e. otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres email.
2. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest podczas zamawiania zaznaczyć opcję faktura i podać wszystkie poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.
3. SJC zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn, a także ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online.
4. Sprzedaż biletów poprzez Witrynę kończy się 1 godzinę przed godziną rozpoczęcia wydarzenia.
5. Za pośrednictwem Witryny można jednorazowo kupić do 10-ciu biletów na jedno wydarzenie.
6. W celu zakupienia:
a. biletu po zamknięciu sprzedaży przez Witrynę
b. większej ilości biletów, niż została określona w ust. 7, prosimy o kontakt telefoniczny dostępny na stronie www.sjc.pl

§ 4 Płatność i dostawa
1. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
2. Bilety pozostają własnością SJC do momentu odnotowania przez SJC potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
3. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia, zostaje automatycznie anulowane. Prosimy o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej transakcji.
4. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowania zamówienia.
5. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności firmę PayPro S.A.
6. Podane ceny biletów zawierają podatek VAT.
7. Do ceny biletu doliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl.
8. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizacje zamówienia przez SJC.
9. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku lub zapisania go na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z możliwością odczytania wszystkich danych zawartych na bilecie.
10.Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
11.Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
12.Wstęp na imprezę jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu.
13.W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby kupującej.
14.Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, zniszczenie, jego utrata lub brak możliwości weryfikacji kodu może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
15. SJC nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa przez Kupującego w wydarzeniu na jakie nabył bilet w przypadkach, o których mowa w ust. 14.

§ 5 Reklamacje, zwroty i wymiana biletów
1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakupu biletów.
2. Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres sjc@sjc.pl
3. W przypadku, gdy koncert nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie SJC oraz z przyczyn oddziaływania sił wyższych /np. kataklizm, klęska żywiołowa, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa/, SJC dokonywać będzie zwrotu kwoty biletu zakupionego przez Kupującego.
4. Do przyczyn leżących po stronie SJC zalicza się odwołanie imprezy, zmiany jej daty, miejsca lub inna istotna zmiana leżąca po stronie SJC.
5. O fakcie odwołania wydarzenia Kupujący powiadomiony zostanie elektronicznie, na adres wskazany przy rejestracji dokonywanej w trakcie zakupu biletu za pośrednictwem Witryny.
6. W przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia, na które został zakupiony bilet Kupujący ma możliwość przebukowania biletu na inny termin lub uczestnictwa w wydarzeniu w innym miejscu, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Kupujący informuje SJC o fakcie wyrażenia chęci przebukowania biletu na inny termin lub uczestnictwa w wydarzeniu w innym miejscu drogą elektroniczną – na adres sjc@sjc.pl - nie później niż w terminie 3 dni od momentu otrzymania maila, o którym mowa w ust. 5.
8. Zwrot, o którym mowa w ust. 3 dokonywany jest na konto Kupującego, z którego realizowana była zapłata za pośrednictwem Witryny w wysokości wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie /z pominięciem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 7/.
9.Centrum nie przewiduje możliwości wymiany biletów.


§ 6 Ochrona danych Kupującego
1. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów za pośrednictwem Witryny.
2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SJC informacji o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Wyrażanie zgody, o której mowa w ust. 2 nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez odznaczenie dodatkowej opcji w formularzu zamówienia.
4. Przekazanie danych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny.
5. Dokonując zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd.
6. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez SJC odbywa się zgodnie z przepisami: a. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn.zm./, b. Ustawy z dnia 18 lutego 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. z 2013r., poz. 1422 z póź.zm./.
7. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich korygowania lub usunięcia.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin oraz regulaminy o których mowa w § 2 ust. 3 i § 2 ust. 5 dostępny jest na stronie internetowej www.sjc.pl
2. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy SJC i jego poszczególnych Działów dostępne są na stronie www.sjc.pl
3. SJC zastrzega sobie prawo do zmiany w repertuarze.
4. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest między Kupującym a SJC.
5. SJC nie ponosi odpowiedzialności za:
a. skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych i błędnych danych w formularzu zamówienia,
b. wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci Internet,
c. za bilety zagubione przez Kupującego,
d. wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, e. indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
f. przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
6. Serwis Przelewy24 za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje płatności za zakupione bilety jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o. o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
7. SJC zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i aktualizacji treści niniejszego Regulaminu, przy czym każda zmiana będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7.
8. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według zapisów sprzed ww. zmian.

Pobierz PDF

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij